„Fertőzött pénz” nyereményjáték játékszabályzata

1 A Játék elnevezése, szervezője:

A játék elnevezése: "Fertőzött pénz nyereményjáték" (a továbbiakban: „Játék”).A Játék szervezője PlayON Magyarország Kft. (székhely: 1194 Budapest, Iparos u. 5., cégjegyzékszám: 01-09-878793, adószáma: 13896302-2-43, képviselő: Mátyus Tamás ügyvezető) a továbbiakban: Szervező.

2 A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára – a Polgári törvénykönyv rendelkezései szerint - szülő, gondviselő vagy gyám beleegyezése szükséges a játékban való részvételhez. A 18 éven aluli magánszemély technikailag ugyanolyan módon vehet részt a Játékban, mint a 18 éven felüliek, azonban a nyertes szelvénye leadásakor már birtokában kell lennie szülő, gondviselő vagy gyám által aláírt belegyező nyilatkozatnak. A Szervező a Játékos személy azonosságát és életkorát csak akkor ellenőrzi, ha a Játékos nyert, tehát jogosult a nyereménykupon beváltására. Ha a nyeremény átadása előtt történő ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó 18 éven aluli, akkor a Szervező a hiteles – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú nevével, lakcímével ellátott) - belegyező nyilatkozatot kéri bemutatásra a Játékostól. A beleegyező nyilatkozat a Játék indulásával egy időben a Szervező közzéteszi hivatkozással a www.konzolokszervize.hu oldalon. A törvényes képviselő beleegyező nyilatkozatának hiányában a Szervező jogosult megtagadni a nyeremény átadását, ezzel kapcsolatosan a Szervezővel szemben a Játékos semmiféle követelést nem támaszthat. A Játékos nyereményét a jelen szabályzat 5. pontjában írtak szerint, legkésőbb az ott megjelölt napig köteles átvenni.

A Játékból ki vannak zárva:

• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

• a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, illetve azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

• azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, illetve melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak.

• azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket a Szervező kizárta, illetve kizárja minden nyereményjátékából.

3 A Játék időtartama:

A Játék 2016. március 08. napján 00:00:00 órától 2016.március 31. napja 23:59:59 óráig tart.

A szelvények véletlenszerű kiosztásának időtartama: március hónap

Amennyiben a fenti szabályozás alapján a jelentkező bizonytalan, hogy jogosult-e a nyereményjátékra való részvételre, a www.konzolokszervize.hu oldalon található „Konzolok Szervize Game Studio üzlet“ elérhetőségek bármelyikén kérhet tájékoztatást a Szervezőtől. Amennyiben azonban a Szervezővel való kapcsolatfelvétel bizonyíthatóan nem sikerül, vagy az nem tud pontosabb és bővebb tájékoztatást adni, ebből kifolyólag az érdeklődő nem részesülhet a Játékszabályzattól eltérő bánásmódban azzal azonban, hogy az ebből fakadó esetleges károkért (pl. Nyereményjátékra való jelentkezésről történő lemaradás) való felelősségét a szervező kizárja. A Szervező által nyújtott ügyfélszolgálati segítség a jelentkezéshez igény esetén kizárólag a zökkenőmentesebb folyamatok támogatását szolgálja, semmilyen esetben sem eredményezheti a Játékszabályzattól való bármilyen nemű eltérést.

Amennyiben a fenti határidők be nem tartására, vagy ezek kifejezett kikerülésére utaló magatartást, adatokat vagy információkat talál Szervező egy Játékos jelentkezésénél, azt a Játékból bármikor kizárhatja.

4 A nyeremény, nyertes szelvény

A nyeremény:

a Tom Clancy’s The Division játékszoftver (PC, Xbox One, PlayStation 4) standard verziójának bruttó eladási árából 50% kedvezmény.

Amennyiben vita merül felül a Játékos és Szervező között a termék játékban való részvételéről, a vita eldöntésében a Szervező döntése az irányadó.

5 A nyereményjátékra való jelentkezés és nyerés menete:

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

A nyereményjátékra feljogosító „fertőzött pénz” szóróanyagot előre nem meghatározott helyszíneken és időpontokban terjesztjük. A nyertes szelvények ellenőrzése a Konzolok Szervize üzletében (1067. Budapest Hunyadi tér 1. ) történik meg, ahol az egyes szóróanyagok UV lámpafény alatt kerülnek beazonosításra; a nyertes szelvényeket kizárólag UV fény alatt látható speciális jelölés különbözteti meg a többi szórólaptól. Amennyiben a szelvényen a jelölés megtalálható, úgy a 4. pontban írt nyeremény az ellenőrzés helyszínén váltható be szükség esetén a 2. pontban írt beleegyező nyilatkozat átadásával egyidejűleg. A nyertes szelvények legkésőbb 2016. március 31. napjáig válthatók be, ezen időpontot követően a nyereménnyel kapcsolatosan a szervezővel szemben semmiféle követelés nem támasztható.

A nem nyertes szóróanyagokkal kapcsolatos teendők a www.fertozottpenz.hu oldalon található meg. 150.000 „fertőzött pénz” kerül kiszórásra, ebből 500 szóróanyag van megjelölve és jogosít ezáltal fel a nyereményre.

- Egy darab nyertes szelvény egy darab Tom Clancy’s The Division termék 50%-os kedvezménnyel történő megvásárlására jogosít.

- A nyertes szelvény birtoklása senkit sem kötelez a Tom Clancy’s The Division termék megvásárlására, pusztán lehetőséget kínál a birtokosnak.

- Egy nyertes egy darab Tom Clancy’s The Division terméket vásárolhat meg 50%-os áron abban az esetben is, ha több darab nyertes szelvénnyel rendelkezik.

- A nyertes szelvény készpénzre nem váltható be, és nem jogosít más termék kedvezményes megvásárlására!

- A nyertes szelvény más kedvezménnyel nem vonható össze!

- Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett jelentkezést, azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott jelentkezés, illetve a Játékos kizárása miatt a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

- Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez - ha jogszabály kivételt nem tesz - törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be. Cselekvőképtelen az a tizennegyedik életévét már betöltött kiskorú is, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett. A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el.

6 Adózási kérdések

A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és az ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a nyertest terheli. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. a nyertes szelvény ellenőrzésének helyszínére történő utazási költsége) a nyertest terhelik. A Szervezőt ezen költségek vonatkozásában semmiféle fizetési kötelezettség nem terheli.

7 Adatkezelés

A Játékos a beváltással egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozói a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező mint adatfeldolgozó végzi. Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli.

A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása céljából (név, vezetéknév, telefon, e-mail cím, cím);

b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és képmását a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban;

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím: 1067 Bp. Hunyadi Tér 1.;e-mail cím:konzolok@konzolokszervize.hu. Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztevő személyi adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

8 Vegyes rendelkezések

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A játékról szóló részletes információ megtalálható a www.fertozottpenz.hu oldalon, valamint bővebb információ kérhető a boltban személyesen. A játékszabályzat megtalálható a www.konzolokszervize.hu/fertozottpenz oldalon.

Budapest, 2016.03.04.

Game Studio Kft.

Közreműködő

18 éven aluliak számára "Hozzájárulkási nyilatkozat" kitöltése szükséges!